Our flag was still there

Annapolis

Annapolis

Virginia Beach

Virginia Beach

Aurora, IL

Aurora, IL

Pittsburgh

Pittsburgh

Charleston

Charleston

Orlando

Orlando

Virginia Tech

Virginia Tech

Mukilteo, WA

Mukilteo, WA

Sandy Hook

Sandy Hook

Stoneman Douglass

Stoneman Douglass

Dallas

Dallas

Columbine

Columbine

Thousand Oaks, CA

Thousand Oaks, CA

Las Vegas

Las Vegas

Gilroy, CA

Gilroy, CA

El Paso

El Paso

Dayton

Dayton